درباره ما

شــرکت پـویان پـردازش تهـران

شـرکت پویان پردازش تهران از سـال 1371 تاکنون فعالیت خود را بر روی تجهیزات ارتباطی سـویٔچینگ شـبکه، زیر سـاخت شـبکه،تجهیـزات پـردازش و ذخیره سـازی آغـازکرده و پروژه های متعـددی ازمحیط های کوچک تـا  پیشرفته آغازکرده اسـت. پرسـنل فنـی شـرکت دارای تخصـص در زمینـه نصـب و راه انـدازی و پیکربنـدی تجهیـزات مراکز داده می باشند .

دارای رتبه بندی شورایعالی انفورماتیک کشور از سال 1375

عضویت در سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران

عضویت در سندیکای تولیدکنندگان رایانه ایران

دارای پروانه ارایٔه خدمات مهندسی از وزرات صنعت، معدن و تجارت

دارای پروانه ارایٔه خدمات مهندسی سیستمهای مدیریت تولید و کنترل

دارای مدارک بین المللی فنی از شرکت EMC

دارای مدارک بین المللی مهندسی فروش از شرکت IBM

EN ISO 9001: 2008 ( Business Quality Certification )

دارای مدارک بین المللی مهندسی فروش از IQS انگلستان

دارای استاندارد بین المللی کیفیت کسب و کار

Human Resources

سرمایه انسانی شرکت

شـرکت پویـان پـردازش تهـران بـا رویکـرد ایجـاد محیطـی پویـا و تشـکیل یـک تیـم مهندسـی جهـت انجـام پـروژه هـای زیربنایـی حـوزه IT و گسـترش فنـاوری هـای جدیـد فعالیـت مـی کنـد کـه در ایـن زمینـه پیشـرفت هایـی داشـته و از نشـانه هـای آن پیـاده سـازی پـروژه هـای راه حـل گـرا(solutionoriented)درحـوزه ITمـیباشـد.

واحـد مـهندسی فروش

ایـن دپارتمـان بـا تجربـه بیـش از یـک دهـه سـابقه فـــروش و آشـــنایی کافـــی بـــا تجهیـــزات و امکانـــات جانبـــی آنهـــا آمـــاده ارایٔـــه مشـاوره در انتخـاب سـخت افـزار مناسـب و ارائه پیکـر بندیهـــای مختلـــف بـــا توجـــه بـــه ابعـــاد ســـازمان و نیازهـــای نـــرم افـــزاری مشـــتریان میباشـــد.

واحدمهندسی سخت افزار

ایـــن دپارتمـــان شـــامل مجموعه ای از مهندســـین مجـرب و کارآزمـوده میباشـد کـــه وظیفـــه آمـــاده ســـازی و تســـت ســـلامت تجهیـــزات، نصـب و تسـت نـرم افزارهـای ســـفارش شـــده، پاســـخگویی و مشـــاوره تلفنـــی جهـــت رفـــع مشـــکلات مشـــتریان و خدمـــات فنـــی در محـــل شـرکت یـا در محـل مشـتریان را بعهـــده دارد.

واحدمهندسی شبکه

یکـی ازفعالیت های عمده این شـرکت مشـاوره، طراحـی و نصـب شـبکه هـای رایانه ای بصورت LAN و WAN در حوزه IT میباشـد که این دپارتمـان آماده ارایٔه مشـاوره، طراحـی و اجـرای زیرسـاخت شـبکه هـای هوشـمند & Passive Active بـه متقاضیـان مـی باشـد. از دیگـر وظایـف ایـن بخش نصب سـرور و سیسـتم عامـل شـبکه، ارایٔـه راهـکار جهـت افزایش قابلیتهای اتوماسـیون و ایجاد امنیت در شـبکه با نصب سـخت افـزار و نـرم افزارهـای لازم میباشـد.

واحـدتحقـیق وتوسـعـه

این بخش بـا خلاقیت زیاد وارد حوزه های جدید کسـب و کار مـی شـود و بـا تحقیـق و بررسـی نیـاز هـای روز ، بـه صورت سیسـتماتیک باعث افزایـش دانـش و فنـاوری میشـود.

Message of Managing Director

سخن مدیــرعامــل

از بدو تأسیس پویان پردازش تهران در حوزه شبکه؛ امنیت و فناوری اطلاعات و راه کارهای دیتا سنتر با طرحریزی استراتژیهای توسعه محور و تهاجمی توانسته ایم مسیرهای طولانی را در مدت زمانی کوتاه سپری کنیم و با خلق سبد راهکارها، محصولات و خدمات باکیفیت وجامع و نیز تیم یپویا و پایا و همدل،آینده ای روشن فراروی چشم مشتریان این وادی پراهمیت به تصویر کشیم . سلامت سازمانی و صداقت را سرلوحۀ فعالیتهای شبانه روزی خود قرار دادیم تا بتوانیم ارزشمندترین دستاورد خود را که پشتیبانی تکیه پذیر و همگامِی مطمیٔن برای مشتریان است ، محافظت کنیم وگسترش دهیم.ما در پویان پردازش مشتریان را تنها نمیگذاریم و از آغاز تا انجام وحتی پس از به ثمر نشستِن هر پروژه ، گام به گام درکنار شان هستیم و یاریگِر دوشادوش آنان. خشنودی مشتریان ارزشمندترین سرمایۀ ماست و مشتریان، به دور از اغراقها و شعارها، شرکای حقیقی و همراهان همیشگی موفقیتهای ما هستند. تلاش کرده ایم در کارگروههای تخصصی محصول، با شنیدن صدای مشتریان و ارایٔه راهکار ها مناسب،

مشتری را قطبنمای حرکت خود در حوزه فعالیت خود قرار دهیم. اکنون،مفتخریم که با بها دادن به کارسپاری ، تفویض اختیار وطراحی چارت سازمانِی افقی و تمرکز بر تصمیم گیری های غیر متمرکز ،

سازمانی چابک بنیان نهاده ایم که میتواند پا به پای سرعت روز افزون تغییرات قرن بیست و یکم و صنعت شتابان فناوری اطلاعات ،  حرکت کند وهمچنین با فراهم آوری  بستر لازم برای بروز خلاقیتها و مدیریت مقتدر دانش ، درصنعت تکنولوژی محور و  دانش بنیان ، سازمانی پیشرو باشیم . پویان پردازش همچنان که فعالیت های خود را به سوی تبدیل شدن به سازمانی بااستاندارهای جهانی پیش میبرد، با ارایٔۀ خدمات و محصولات نوین و خلاقانه، پیمودن این مسیر را برای مشتریان خود هموار میسازد. نتیجه آنکه در سالهای آینده نیز آگاهانه و جسورانه در مسیر توسعه حرکت خواهیم کرد و داستان کامیابیهای خویش را از زبان مشتریان وفادارمان فصلبه فصل خواهیم نگاشت.

حمیدرضاحسینی ابریشمی