درباره ما

شــرکت پـویان پـردازش تهـران

شـرکت پویان پردازش تهران از سـال 1371 تاکنون فعالیت خود را بر روی تجهیزات ارتباطی سـویٔچینگ شـبکه، زیر سـاخت شـبکه،تجهیـزاتپـردازشوذخیرهسـازیآغـازکردهوپروژههایمتعـددی ازمحیطهایکوچکتـاenterpriseآغازکرده اسـت. پرسـنل فنـی شـرکت دارای تخصـص در زمینـه نصـب و راه انـدازی و پیکربنـدی تجهیـزات ,firewall, switching routing, تحـت برنـد هـای cisco, hp procurve, cyberoam, endian, mikrotic, fortigate مـی باشـد. بطـور مشـخص مـی تـوان از مـدل هـای cisco 2960, cisco 3850, cisco core switch 4500x, cisco nexus 5672, asa firepower 9300, fortigate 1500D, Microtik QRT5 ,5515 نـام بـرد.

حایٔز رتبه بندی شورایعالی انفورماتیک کشور از سال 1375

عضویت در سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران

عضویت در سندیکای تولیدکنندگان رایانه ایران

دارای پروانه ارایٔه خدمات مهندسی از وزرات صنعت، معدن و تجارت

دارای پروانه ارایٔه خدمات مهندسی سیستمهای مدیریت تولید و کنترل

دارای مدارک بین المللی فنی از شرکت EMC

دارای مدارک بین المللی مهندسی فروش از شرکت IBM

EN ISO 9001: 2008 ( Business Quality Certification )

دارای مدارک بین المللی مهندسی فروش از IQS انگلستان

دارای استاندارد بین المللی کیفیت کسب و کار

Human Resources

سرمایه انسانی شرکت

شـرکت پویـان پـردازش تهـران بـا رویکـرد ایجـاد محیطـی پویـا و تشـکیل یـک تیـم مهندسـی جهـت انجـام پـروژه هـای زیربنایـی حـوزه IT و گسـترش فنـاوری هـای جدیـد فعالیـت مـی کنـد کـه در ایـن زمینـه پیشـرفت هایـی داشـته و از نشـانههـایآنپیـادهسـازیپـروژههـایراهحـلگـرا)solutionoriented(درحـوزه ITمـیباشـد.

واحـدمـهندسیفروش

ایـن دپارتمـان بـا تجربـه بیـش از یـک دهـه سـابقه فـــروش و آشـــنایی کافـــی بـــا تجهیـــزات و امکانـــات جانبـــی آنهـــا آمـــاده ارایٔـــه مشـاوره در انتخـاب سـخت افـزار مناسـب و ارایٔـه پیکـر بندیهـــای مختلـــف بـــا توجـــه بـــه ابعـــاد ســـازمان و نیازهـــای نـــرم افـــزاری مشـــتریان میباشـــد.

واحدمهندسی سخت افزار

ایـــن دپارتمـــان شـــامل مجموعهایازمهندســـین مجـرب و کارآزمـوده میباشـد کـــه وظیفـــه آمـــاده ســـازی و تســـت ســـلامت تجهیـــزات، نصـب و تسـت نـرم افزارهـای ســـفارش شـــده، پاســـخگویی و مشـــاوره تلفنـــی جهـــت رفـــع مشـــکلات مشـــتریان و خدمـــات فنـــی در محـــل شـرکت یـا در محـل مشـتریان را بعهـــده دارد.

واحدمهندسی شبکه

یکـیازفعالیتهایعمدهاینشـرکت مشـاوره، طراحـی و نصـب شـبکه هـای رایانه ای بصورت LAN و WAN در حوزه IT میباشـد که این دپارتمـان آماده ارایٔه مشـاوره، طراحـی و اجـرای زیرسـاخت شـبکه هـای هوشـمند & Passive Active بـه متقاضیـان مـی باشـد. از دیگـر وظایـف ایـن بخش نصب سـرور و سیسـتم عامـل شـبکه، ارایٔـه راهـکار جهـت افزایش قابلیتهای اتوماسـیون و ایجاد امنیت در شـبکه با نصب سـخت افـزار و نـرم افزارهـای لازم میباشـد.

واحـدتحقـیق وتوسـعـه

این بخش بـا خلاقیت زیاد وارد حوزه های جدید کسـب و کار مـی شـود و بـا تحقیـق و بررسـی نیـاز هـای روز بـه صورت سیسـتماتیک باعث افزایـش دانـش و فنـاوری میشـود.

Message of Managing Director

سخن مدیــرعامــل

از بدو تأسیس پویان پردازش تهران در حوزه شبکه؛ امنیت و فناوری اطلاعات و راه کارهای دیتا سنتر با طرحریزی استراتژیهای توسعه محور و تهاجمی توانستهایم مسیرهای طولانی را در مدتزمانی کوتاه سپری کنیم و با خلق سبد راهکارها، محصولات و خدماتباکیفیتوجامعونیزتیمیپویاوپایاوهمدل،آیندهایروشنفرارویچشممشتریاناینواد ِیپراهمیتبهتصویر کشیم.سلامت سازمانی و صداقت را سرلوحۀ فعالیتهای شبانهروزی خود قرار دادیم تا بتوانیم ارزشمندترین دستاورد خود را که پشتیبانیتکیهپذیروهمگامِیمطمیٔنبرایمشتریاناست،محافظتکنیموگسترشدهیم.مادرپویانپردازشمشتریانرا تنهانمیگذاریموازآغازتاانجاموحتیپسازبهثمرنشستِنهرپروژه،گامبهگامدرکنارشانهستیمویاریگِردوشادوشآنان. خشنودی مشتریان ارزشمندترین سرمایۀ ماست و مشتریان، بهدور از اغراقها و شعارها، شرکای حقیقی و همراهان همیشگ ِی موفقیتهای ما هستند. تلاش کردهایم در کارگروههای تخصصی محصول، با شنیدن صدای مشتریان و ارایٔه راهکار ها مناسب،

مشتری را قطبنمای حرکت خود در حوزه فعالیت خود قرار دهیم. اکنون،مفتخریمکهبابهادادنبهکارسپاری،تفویضاختیاروطراحیچارتسازمانِیافقیوتمرکزبرتصمیمگیریهایغیرمتمرکز،

سازمانیچابکبنیاننهادهایمکهمیتواندپابهپایسرعتروزافزونتغییرا ِتقرنبیستویکموصنعتشتابانفناوریاطلاعات، حرکتکندوهمچنینبافراهمآور ِیبسترلازمبرایبروزخلاقیتهاومدیریتمقتدردانش،درصنعتتکنولوژیمحورو دانشبنیا ِن،سازمانیپیشروباشیم..پویانپردازشهمچنانکهفعالیتهایخودرابهسویتبدیلشدنبهسازمانیبااستاندارهای جهانی پیش میبرد، با ارایٔۀ خدمات و محصولات نوین و خلاقانه، پیمودن این مسیر را برای مشتریان خود هموار میسازد. نتیجه آنکه در سالهای آینده نیز آگاهانه و جسورانه در مسیر توسعه حرکت خواهیم کرد و داستان کامیابیهای خویش را از زبان مشتریان وفادارمان فصلبه فصل خواهیم نگاشت.

حمیدرضاحسینی ابریشمی


ضمانت کالا

لازم بـه ذکـر اسـت ایـن شـرکت بـه جهـت اهمیـت بـالا و ارزشـمند بـودن اطلاعـات مشـتریان در راسـتای حفـظ، امنیـت و بازیابـیاطلاعـاتدرزمـانبـروزحـوادث،تمامـیتجهیـزاتفـوقرابصـورتکامـلاً ORIGINALوNEW بـههمـراهگارانتـی تعویـض در اختیـار مصـرف کننـدگان محتـرم قـرار مـی دهـد.