شرکت پویان پردازش تهران

راهکار های جامع و یکپارچه

رایانش ابری

رایانش ابری: مشاوره و طراحی تخصصی زیر ساختهای رایانش ابری، تجهیزات ذخیره سازی و سرور

مجازی سازی

مجازی سازی: راه اندازی مجازی سازی با استفاده از vmware بر روی سرورهای IBM, HPE

پشتیبان گیری

پشتیبان گیری: ارائه نرم افزارهای ارجینال، فروش تجهیزات پشتیبان گیر HPE, IBM, Quantum

choose-us-2.png

دیتاسنتر

دیتاسنتر: ارائه تجهیزات دیتاسنتر اعم از سرور، رک، ذخیره سازه و پشتیبان گیر برند EMC, HPE, IBM

Company Activity

حوزه فعالیت شرکت

سرور و تجهیزات

سرور و تجهیزات شبکه شرکت های Server’s) HP, IBM/Lenovo , SUN(

تجهیزات ذخیره سازی

تجهیزات ذخیره سازی و آرشیو شرکت های QLogic,Brocade,(Storage System) Quantum, HP,IBM/Lenovo,EMC

ایستگاه های طراحی

ایستگاه های طراحی پیشرفته شرکت Professional Work Station) HP(

رایانه های رومیزی

رایانه های رومیزی شرکت های Desktop & Accessories, Thin Client/Zero Client) HP, IBM/Lenovo(

تجهیزات اتاق سرور

تجهیزات اتاق سرور و قطعات سرور و دستگاههای ذخیره سازی )Data Center Solution(

ارایٔه خدمات

ارایٔه خدمات و سرویس های دوره ای تجهیزات مراکز داده و ذخیره سازی اطلاعات

ضمانت کالا

لازم بـه ذکـر اسـت ایـن شـرکت بـه جهـت اهمیـت بـالا و ارزشـمند بـودن اطلاعـات مشـتریان در راسـتای حفـظ، امنیـت و بازیابـیاطلاعـاتدرزمـانبـروزحـوادث،تمامـیتجهیـزاتفـوقرابصـورتکامـلاً ORIGINALوNEW بـههمـراهگارانتـی تعویـض در اختیـار مصـرف کننـدگان محتـرم قـرار مـی دهـد.