شرکت پویان پردازش تهران

راهکار های جامع و یکپارچه

رایانش ابری

رایانش ابری: مشاوره و طراحی تخصصی زیر ساختهای رایانش ابری، تجهیزات ذخیره سازی و سرور

مجازی سازی

مجازی سازی: راه اندازی مجازی سازی با استفاده از VMware بر روی سرورهای IBM, HPE

پشتیبان گیری

پشتیبان گیری: ارائه نرم افزارهای ارجینال، فروش تجهیزات پشتیبان گیر HPE, IBM, Quantum

choose-us-2.png

دیتاسنتر

دیتاسنتر: ارائه تجهیزات دیتاسنتر اعم از سرور، رک، ذخیره سازه و پشتیبان گیری برندهای EMC, HPE, IBM

Company Activity

حوزه فعالیت شرکت

سرور و تجهیزات

سرور و تجهیزات شبکه شرکت های Server’s) HPE, IBM/Lenovo , SUN)

تجهیزات ذخیره سازی

تجهیزات ذخیره سازی و آرشیو شرکت های QLogic , Brocade , Quantum , HPE , IBM/Lenovo , DELL/EMC

ایستگاه های طراحی

ایستگاه های طراحی پیشرفته HPE Professional Workstation

رایانه های رومیزی

رایانه های رومیزی شرکت های Desktop & Accessories, Thin Client/Zero Client) HPE, IBM/Lenovo)

تجهیزات اتاق سرور

تجهیزات اتاق سرور و قطعات سرور و دستگاههای ذخیره سازی Datacenter Solution

ارایه خدمات

ارایٔه خدمات و سرویس های دوره ای تجهیزات مراکز داده و ذخیره سازی اطلاعات

ضمانت کالا

لازم بـه ذکـر اسـت ایـن شـرکت بـه جهـت اهمیـت بـالا و ارزشـمند بـودن اطلاعـات مشـتریان در راسـتای حفـظ، امنیـت و بازیابـی اطلاعـات در زمـان بـروز حـوادث ، تمامـی تجهیـزات فـوق را بصـورت کامـلاً ORIGINAL و NEW بـه همـراه گارانتـی تعویـض در اختیـار مصـرف کننـدگان محتـرم قـرار مـی دهـد.